Požární ochrana

Subjekty provozující činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

V oblasti PO Vám mohu nabídnout:

 • – jednorázovou spolupráci formou provedení školení nebo zpracování potřebné dokumentace dle konkrétních potřeb zákazníka;
 • - konzultační a poradenskou činnost (telefonicky, mailem nebo na místě u zákazníka);
 • - na základě uzavřené smlouvy zajišťuji komplexní řešení PO pro Vaši společnost od zavedení systému přes periodickou spolupráci, zastupování při návštěvách kontrolních orgánů, provádění periodických prohlídek a kontrol PO, aj.;
 • - zajišťuji i dodání, montáž a revize HP (hasicích přístrojů), hydrantů, aj.;

ODPOVĚDNOSTI ZA PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI PO

Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá:

 • u právnických osob statutární orgán,
 • u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Je vhodné se chránit smlouvou, ve které bude stanoveno, které úkoly a dokumentaci splní pronajímatel a co zpracuje a bude plnit sám nájemce. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

V této souvislosti je potřeba upozornit na pronajímání prostor, je potřeba si vždy ověřit, zda prostory jsou zkolaudovány pro činnost, kterou hodláte v těchto prostorech provozovat.

Každý, kdo chce použít objekt k podnikání, musí znát z projektové dokumentace k jakému účelu je stavba určena. Pro potřeby požární ochrany je velmi důležité požárně bezpečnostní řešení stavby (dříve technická zpráva požární ochrany), schválené ve stavebním řízení. V požárně bezpečnostním řešení je posouzena požární bezpečnost celé stavby, jednotlivě pro všechny místnosti, rozdělení na jednotlivé požární úseky, únikové cesty atd. V požárně bezpečnostním řešení se také stanovuje množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení objektu věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.

Objekty (stavby) musí být užívány v souladu se schváleným kolaudačním rozhodnutím ve stavebním řízení, jinak řečeno – objekty mohou být užívány jen k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny.

Pokud jsou prostory užívány v souladu s „rozhodnutím o užívání stavby″ (dříve „kolaudační rozhodnutí″), je nutné určit míru požárního nebezpeční provozovaných činností. Tuto činnost je dobré konzultovat a provádět s osobou odborně způsobilou v požární ochraně. Zákon o požární ochraně rozlišuje tři úrovně činností:

 • s vysokým požárním nebezpečím,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Poté co bude odborně provedeno začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí, vyplynou pro zaměstnavatele a současně také pro zaměstnance základní povinnosti a závazky, které je nutno dodržovat.

POVINNOSTI V PO

Rozsah povinností v PO se značně liší podle začlenění činností právnických nebo podnikajících fyzických osob podle požárního nebezpečí.

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí mají povinnost:

 • obstarávat ve stanoveném rozsahu a udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky PO, jako jsou např. hasicí přístroje, hydranty ...
 • udržovat přístupové komunikace, únikové cesty, přístup k hlavním uzávěrům elektrických a plynových zařízení
 • dodržovat technické podmínky a návody k zařízením a provozovaným činnostem
 • označovat místa požárními značkami
 • umožnit Státnímu požárnímu dozoru provádění požárních kontrol
 • oznamovat hasičům každý požár při provozované činnosti
 • dodržovat zákaz vypalování porostů,
 • pravidelně provádět preventivní požární prohlídky nejméně 1 × ročně při činnostech, kde se na pracovišti vyskytují více jak 3 osoby v trvalém pracovním poměru

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím mají další povinnost:

 • zpracovávat, vést a aktualizovat požární dokumentaci, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem,
 • provádět školení o požární ochraně.
 • provádět preventivní prohlídky a kontroly

DOKUMENTACE PO
(Začlenění činností do kategorie podle posouzení požárního nebezpečí)

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – stanoví systém řízení požární ochrany v konkrétních podmínkách organizace, upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti.

Požárně poplachové směrnice – jsou jedním ze základních dokumentů požární ochrany, které vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Požární evakuační plán – upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Dokumentace zdolávání požáru – tvoří operativní plán zdolávání požárů (operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (operativní karta), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Operativní plán – operativně taktická studie, nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek PO.

Operativní karta – operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou méně složité podmínky pro zdolávání požáru. Operativní karta je zjednodušenou formou vyjímatelných příloh operativního plánu.

Požární řád – požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Požární kniha – slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany.

Řád ohlašovny požáru – v případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentace, návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků… .

ŠKOLENÍ PO

Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY A KONTROLY
(prováděno minimálně 2 × ročně)

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných požárních závad.

Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku (OZO v PO, technik v PO, požární preventista). Preventivní požární prohlídky se provádějí

 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců.

Ceník prací

Ceník PDF
Kompletní ceník ke stažení v PDF

*** Uvedené ceny jsou orientační , pro nezávaznou poptávku využijte tento formulář, nebo e-mail: farkasova@bozp-olomouc.cz.