Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu a cílem je zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. Opatření mohou mít povahu technologickou, technickou, právní, organizační či administrativní, celý tento soubor opatření je obecně nazýván prevence rizik.

Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje nejenom na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. praktický lékař, tlumočník, auditor), na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Za zajištění BOZP jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

Práva a povinnosti (BOZP)

Pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí.

Pro vedoucí zaměstnance

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s pokyny zaměstnavatele (viz vedlejší sloupec Povinnosti zaměstnavatele).

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni:

 • řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
 • co nejlépe organizovat práci,
 • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
 • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
 • zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
 • zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

Pro zaměstnance

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví.

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen:

 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce,
 • informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena;
 • sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovně-lékařských služeb jim budou poskytnuty pracovně-lékařské služby,
 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.
 • poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, též ochranné nápoje.
 • objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech.
 • organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

Ceník prací

Ceník PDF
Kompletní ceník ke stažení v PDF

*** Uvedené ceny jsou orientační , pro nezávaznou poptávku využijte tento formulář, nebo e-mail: farkasova@bozp-olomouc.cz.